Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Urusai Tori
Urusai Tori

Artist:Asobi Seksu 

  • Bookmark this page
Ashita, kada tokai, nisuretarata, kon ippuru go awaron, chisai no, tashi kiaru, yaru ma dono sou, bon ii ipitoaru (Ladadadadas) Senmai, watashi no, kokoro no naka no, heya no chii sawaron, keshiki nani eru no, dou otojikaki, sekai wa kieta, Mari wa, tsukoshi zutsuchijimu, Inanai mo no, kaketa matte iku, tore nii mo, nitsukaru no imo ni Naya ni kodomo, kesararu,


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:1

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2021 SyncPower Corporation


Page
Top