Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > A'Mhaighdeann Bharrach
A'Mhaighdeann Bharrach

Artist:Albannach  Album:Albannach 

  • Bookmark this page
Cluinnidh mi thar uchd na mara Ard os cionn na gaoith ri gaillinn Torman beag an cois a'chladaich Mionaghallan na maighdinn Bharraich Seachad Ciosmul a'chaisteil Eithrichean a' ruith le astar Fàth mo bhròin tha aon tè dh'aindheoin m'ùrnaighean nach tìll gu acair Ionndrainn mo leannainn ga mo riasladh Mar fhraoch geamhraidh tha mi ciaradh Speireid beatha dh'fhalbh e, chrion e Dh'fhalbh an gaol 's an òig gu siorruidh


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2019 SyncPower Corporation


Page
Top