Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Mnà Na Heireann (Women Of Ireland)
Mnà Na Heireann (Women Of Ireland)

Artist:Alan Stivell  Album:Brian Boru 

  • Bookmark this page
Ta bean in Eirinn a phronnfadh sead damh is mo shaith le n-o 'S ta beann in Erinn is sa binne leithe mo rafla ceoil no seinm thead Ata bean in Eirinn is niorbh fhearr le beo Mise ag leimnigh no leagtha ! gcre is mo tharr faoi fhod Ta bean in Eirinn a bheadh ag ead, liom mur bhfaighinn ach pog 0 bihean ar aonach, nach ait an sceala, is mo dhaimh fein leo Ta bean ab fhearr lom no cath is cead dhiobh nach bhfagham go de Is ta cailin speiruil ag fear gan bhearla, dubghranna croin Ta bean a dearfaidh da siulainn leithe go bhfaighinn an t-or Is ta bean 'na leine is is fearr a mein no na tainte bo Le bean a bhuairfeadh baile an


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2020 SyncPower Corporation


Page
Top