Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Shane
Shane
  • Bookmark this page
Tam nìkde v dálce oheò kvet a tak sem k nìmu jel Jen tak s chlapama posedìt sem zrovna tenkrát chtìl Ten staøík s tváøí vrásèitou jak dubovej kmen Vyprávìl povìst letitou o støelci jménem Shane Byl to Shane byl to Shane Je v kraji klid však bejval èas kdy Reed tu s bandou vlád Všem pøi tom jménu bìhal mráz a nikdo nemoh spát Reed zabíjel a všecko krad všecko vèetnì žen Reed strašlivì se zaèal smát když slyšel jméno Shane Byl to Shane byl to Shane Ten Shane - to je zlá svìdomí lumpù jako Reed I když je èlovìk jako my líp se umí bít A pak nám pastor vyjevil že mìl dnes živej sen A den na to se objevil støelec jménem Shane Byl to Shane byl to Shane Mìl tváøe prachem šedivý a voèi jako len Mìl divný jméno mazlivý - jmenoval se Shane My všichni na nìj koukali co se bude dít Pak jména svý jsme øíkali a on dál koni pít Byl to Shane byl to Shane Mìl šaty z módy vyšlý snad v tom se nevyznám A unavenej na zem pad ke žlutejm diviznám A pak se zdvih øek: "Už sem fit" jen trochu pøi tom zív A øek nám že jde vyèistit


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2021 SyncPower Corporation


Page
Top