Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Bo Ê Di Meu Cretcheu
Bo Ê Di Meu Cretcheu

Artist:Cesária Évora  Album:Cabo Verde 

  • Bookmark this page
Bô ê di meu cretcheu Lá na ceu Ca bó dixam' pa mó djam crebo Tão tcheu Bô é di meu nha amôr Ca bó dixam' qu'ess dôr Qui tenem' ta sofrê Bô ê di meu cretcheu Lá na ceu Ca bó dixam' pa mó djam crebo Tão tcheu Bô é di meu nha amôr Ca bó dixam' qu'ess dôr Qui tenem' ta sofrê Bô bai bó dixam' tchorá Ta tchorá sodade sô di bó Pa mô bó bai sem dia Sem dia di bem Quê pa bô bem Sêr nha noiva Bô bai bó dixam' tchorá Ta tchorá sodade sô di bó Pa mô bó bai sem dia Sem dia di bem Quê pa bô bem Sêr nha noiva


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2021 SyncPower Corporation


Page
Top