Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Breisleach
Breisleach

Artist:Capercaillie  Album:Delirium 

  • Bookmark this page
Chaidh mi'n dè dhan choille Challtainn Shireadh chnòthan airson biadh Ach 'se bh'air a h-uile geug ach D'aodann-sa gam thriall Chaidh mi'n dè gu tràigh a' mhaoraich Lòn de choilleagan a bhuain Nochd a h-uile slige neamhnaid D'àilleachd-sa a-luaidh Chaidh mi staigh dhan aon taigh-òsda Son do sgiùrsadh as mo cheann H-uile glainne thog mi thaom do Mhaiseachd aist' na deann Chlaon mi tràth a-raoir dham leabaidh Thusa ruagadh as le suain Ach cha tug thu cead dhomh cadal Gus an dèanainn duan Dh'iarrainn-sa bhith saor od thòireadh Ach gu bheil sinn roinnt' o chèil'


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2024 SyncPower Corporation


Page
Top