Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Cape Breton Song
Cape Breton Song

Artist:Capercaillie  Album:Delirium 

  • Bookmark this page
'S tim dhomh dol an ordugh Is teannadh ri òran Mu 'n duine rinn an dobheart Bu choire dhuinn 'aoireadh Nuair leig e' n téin' air fogradh A mach air feadh nam frogaibh 'S nuair chaidh e feadh na coinich Bha 'n seo feadh an t-saoighail Nach nar an sealladh e 's an Eilean Smearsaid air feadh na beinne Pàirceannan chuir 'n an téine Le coire chlann daoine Nach nar an sealladh e 's an Eilean Smearsaid air feadh na beinne Pàirceannan chuir 'n an téine Le coire chlann daoine Gur e Dòmhnull Raonuill An uair sin bha 'n a eigin A teicheadh as a leine Ag eigheach 's a' glaodhaich Anna 's i fo ghruaman Rannaidh an taobh shuas dhi 'S thug Alasdair as ruaig Mar gu 'm bualach an caoch e Nach nar an sealladh e 's an Eilean Smearsaid air feadh na beinne Pàirceannan chuir 'n an téine Le coire chlann daoine Nach nar an sealladh e 's an Eilean Smearsaid air feadh na beinne Pàirceannan chuir 'n an téine Le coire chlann daoine Sin far an robh smuid Nuair a chaidh e 's an spruis dhluth


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2024 SyncPower Corporation


Page
Top