Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Aodann Srath Bhàin
Aodann Srath Bhàin

Artist:Capercaillie  Album:Delirium 

  • Bookmark this page
'S mi ri imeachd nam aonar Anns an òg-mhadain Mhàigh Feadh lèantaichean uaine Mar fhear-fuadain gun stàth Nuair a chunnaich mi a' ghruagach An taobh shuas dhiom a' tàmh 'S i ri nigh'a cuid aodaich Mach air aodann Srath Bhàin An sin dhìrich mi suas Far 'n robh gruagach mo ghràidh Is labhair mi rithe Gu sìobhalta tlàth "Tha bliadhn'agus còrr Bhon a thòisich an gràdh Is ma bhitheas tu deònach Nì sinn pòsadh gun dàil" "Gu pòsadh, gu pòsadh Ro òg tha mi 'n dràsd'


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2024 SyncPower Corporation


Page
Top