Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > SEBADAVA MAINEBION
SEBADAVA MAINEBION

Artist:RINGOMUSUME(りんご娘)  Album:FOURs  Writer:Shinichi Toikawa  Composer:Shinya Tada  Release Year:2019  Number:RMCD 1015

  • Bookmark this page
Tsugaru No Onagoba Namerundenekono! Yeah Yeah Yeah ((BION! BION! SEBADAVA MAINEBION!)) ((BION! BION! SEBADAVA MAINEBION!)) Wandokya Sugen Da Nasa Sukahelga? Ringo Do Kome De Kositani Ogaru Jikyujisoku Da Aomori Ken ((Aomori Prefecture))! Rougo No Yume Ha Katei Saien? Gappa Uruhodo Todi Amate Hadage Kasuja Kigumo Kasuja Minna Nouka Da Aomori Ken ((ah!)) Ya-Ya-Do ((Ichido Kitemihe Aomori Ken))((Aomori Prefecture))! Ya-Ya-Do Inagaba Namejundana Ipen kitemihe Hirosaki Sa Sakura Do Onagomo Sekaiichi Ringo Sikanedo Omoeba ManeYa Nanisyabechundakya Namowaganebe? Wa Nasakya Awasede RaineYa Tsugaruben Benkyosanaga ((BION! BION! SEBADAVA MAINEBION!)) ((BION! BION! SEBADAVA MAINEBION!)) Wanadokya Aruimi European Dane Seba Dava Maine Dosa Yusa Mebion


Posted By: n9hashi
Number of PetitLyrics Plays:24

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2021 SyncPower Corporation


Page
Top